Oproep aan nieuwe leden Provinciale Staten Noord-Holland om maximaal coöperatief samen te werken aan de energietransitie

In een schrijven aan de (her)benoemde leden van Provinciale Staten van Noord-Holland roept Energie Samen Noord-Holland op om maximaal coöperatief samen te werken aan de energietransitie.

ESNH is van mening dat de komende bestuursperiode cruciale beslissingen genomen worden voor het realiseren van de landelijke, provinciale en gemeentelijk ambities voor 2030 en 2050 met betrekking tot de energietransitie. Het is duidelijk dat versnellen noodzakelijk is en dat draagvlak en participatie daarbij belangrijker zijn dan ooit.

In Noord-Holland bestaat een actieve coöperatieve energiebeweging die een grote ontwikkelsprong wil maken. De lokale energiecoöperaties die samenwerken in de koepelorganisatie Energie Samen Noord-Holland (ESNH) staan klaar het realiseren van de energietransitie-doelstellingen.

Energie Samen Noord-Holland heeft de leden van Provinciale Staten een compact actieplan gestuurd om de samenwerking van de provincie en de Noord-Hollandse coöperatieve beweging te concretiseren, te verbreden en te verdiepen.

De brief en het actieplan kunnen ook hier worden gedownload (pdf)

Actieplan

 1. Laten we samen een aanpak ontwikkelen om die minimaal 50% lokaal eigenaarschap en procesparticipatie bij grootschalige opwek vorm te geven. Uiteraard noemen we alleen die zaken waar de provincie medeverantwoordelijk voor is. Tegelijk beseffen we dat van zo’n programma ook een belangrijke voorbeeldwerking uit gaat. We vragen u het volgende:
  a. Draag ertoe bij dat coöperaties die een bundeling van lokale partijen (burgers, lokale bedrijven, agrariërs, etc.) zijn zonder winstoogmerk, zich met steun van de provincie – via ESNH – kunnen ontwikkelen tot een gelijkwaardige partner bij de grootschalige opwekprojecten.
  b. Bevorder dat publieke grond ter beschikking gesteld wordt aan lokale coöperaties (energiegemeenschappen).
  c. Bevorder dat ook bij private initiatieven de minimaal 50% lokaal eigenaarschap-ambitie serieus genomen wordt.
 2. Laten we bij het betrekken van burgers bij de provinciale klimaatambities proberen zoveel als mogelijk versnippering tegen te gaan. We pleiten voor een integrale benadering van de energietransitie op lokaal niveau met betrekking tot de opwek van hernieuwbare energie en warmte, slimme oplossingen tegen netcongestie, energiebesparing, duurzame mobiliteit en ook het tegengaan van energiearmoede. We vragen het volgende.
  a. Steun de ontwikkeling van integrale duurzame energiecoöperaties
  b. Zoek samenwerking met gemeenten, het Rijk, energiegemeenschappen en maatschappelijke organisaties zoals natuurbeheerders voor het realiseren van integrale uitvoeringsprogramma’s.
 3. Faciliteer de verdere professionalisering van de coöperatieve beweging in Noord-Holland.
  a. Bevorder dat lokale kracht van de coöperatieve beweging behouden blijft en tegelijk dat een professionele aanpak verzekerd kan worden. Dat kan door het aanstellen van professionele ondersteuning via Energie Samen Noord-Holland mogelijk te maken.
 4. Ondersteun een provinciaal coöperatief revolverend ontwikkelfonds waardoor financiering van grootschalige opwek- en warmteprojecten mogelijk worden.