Participatiecoalitie Noord-Holland helpt met draagvlak voor energietransitie

Om genoeg draagvlak te creëren voor de energietransitie is het belangrijk om rekening te houden met belangen van omwonenden, natuur en landschap. De Participatiecoalitie Noord-Holland – mede opgericht door Energie Samen Noord-Holland – biedt hiervoor ondersteuning aan gemeenten.

Wat is de Participatiecoalitie?
De Participatiecoalitie bestaat uit vijf maatschappelijke organisaties van, voor en door bewoners: HIER, de Natuur en Milieufederaties, Energie Samen, LSA bewoners en Stichting Buurkracht. Zij weten wat er lokaal speelt en kunnen zo de slagingskans van energieprojecten in gemeente of regio’s vergroten. Om de afspraken uit het Klimaatakkoord te kunnen realiseren hebben de vijf organisaties een samenwerkingsovereenkomst getekend met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken.

Participatiecoalitie Noord-Holland
In Noord-Holland nemen MNH (Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Energie Samen Noord-Holland) het voortouw in het vormen van regionale coalities en verdere samenwerkingsverbanden. Participatiecoalitie Noord-Holland wil de doelen uit het Klimaatakkoord ondersteunen. Dat gebeurt door draagvlak te creëren in het maatschappelijk middenveld en door te werken aan duurzame relaties met lokale stakeholders. We identificeren maatschappelijke gevoeligheden en koppelkansen en combineren en vertalen deze naar concrete oplossingen.

Ondersteuning gemeenten
Participatiecoalitie Noord-Holland kan gemeentes ondersteunen bij:

  • Concretisering van zoekgebieden – in gesprek met lokale stakeholders
  • Versnellen van zon op grote daken en parkeerplaatsen
  • Goede landschappelijke inpassing van zon en wind en versterken natuurwaarden
  • Praktische ondersteuning bij het opnemen van minimaal 50% lokaal eigendom in beleid.
  • Organiseren van huiskamersessies, klankbordgroepen en gesprekspanels voor draagvlak en ideeën ophalen van onderaf
  • Evaluaties van o.a. het RES-proces
  • Advisering, organiseren lokaal eigendom
  • Bemiddeling en regionale samenwerking