people sitting on chair in front of table while holding pens during daytime

Uitkomsten ‘Rondje langs de velden’ bij achterban ESNH

N.a.v. onze omroep in 2022 hebben zeven verschillende organisaties uit de achterban contact gezocht met ESNH. De gesprekken en correspondentie die hier uit ontstonden bieden natuurlijk slechts een ‘small sample size’ voor echte conclusies. Maar we denken dat enkele uitkomsten veel raakvlakken opleveren met de rest van de achterban. Oordeel zelf:

  • De urgentie van de energietransitie wordt als zeer hoog ervaren, terwijl uitbreiden en professionaliseren van de organisatie moeilijk blijft.
  • De contacten met de gemeente zijn niet overal even goed. Gemeenten hebben relatief veel doorloop van ambtenaren en wethouders en geven ieder een eigen invulling aan de ‘regierol’ die ze van het rijk gekregen hebben in de energietransitie.
  • In een regio lopen sommige energiecoöperaties harder dan andere. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar de een moet de ander niet ophouden.
  • Administratie en automatisering is lastig. Er zijn nooit geldpotjes om dit soort organisatorische zaken goed voor elkaar te krijgen. Daarnaast is het inhoudelijk een uitdaging. Zo werkt Econobis (van Energie Samen) goed op een aantal vlakken, maar heeft Hoom (voor woningverduurzaming, ook van Energie Samen) software die ook zeker nuttig is maar nog niet aansluit op Econobis en ook enkele beperkingen kent.
  • De organisatie voor energiecoaches (en dus de hele weg naar woningverduurzaming) wordt in best veel gemeenten belegd bij welzijnsorganisaties in plaats van bij energiecoöperaties. Dit lijkt niet handig op de langere termijn.
  • Woning verduurzaming (bijvoorbeeld via energiecoaches en collectieve inkoop van isolatie e.d.) wordt in de meeste gevallen nog gescheiden van coöperatieve collectieve duurzame warmtevoorziening (warmtenetten). Meer aansluiting ligt voor de hand.
  • Voor zonneparken en windmolens op land is veel (risicovol) ontwikkelgeld nodig. Dat ontbreekt in Noord-Holland vaak. Het lijkt zinnig om in Noord-Holland te proberen een eigen coöperatief ontwikkelfonds te organiseren.
  • Grondposities in RES-gebieden zijn meestal al door ontwikkelaars bezet. De energiecoöperatie rest vaak slechts ‘meedoen’, wat vaak slechte voorwaarden oplevert.
  • ESNH kent een eigen Platform coöperatief Zon op Land (waar alles rond zonneparken besproken wordt, ieder collectief is welkom). Een dergelijk platform voor Wind op Land ontbreekt nog. Opstarten van zo’n platform vanuit ESNH wordt nu onderzocht.

Deze en andere zinnige zaken binden ons als nieuwe én rijpe energiecoöperaties. Er is gigantisch veel werk te verrichten in de energietransitie en de weg is bezaaid met kansen en drempels. Hoe we als ESNH drempels slechten en kansen vergroten zal een blijvend onderwerp van gesprek zijn met jullie als achterban. Waar we ons op verheugen, terwijl we de mouwen opstropen in 2023. Zeker is: samen kunnen we meer aan!

Overigens is het de nadrukkelijke bedoeling van het bestuur van ESNH om het gesprek met de achterban levendig te houden. Schroom dus vooral niet, neem contact met ons op voor een algemeen gesprek of met specifieke vragen of wensen.